Sprawozdanie z działalnośći EBI w roku 2014

 

Sprawozdanie z działalności EBI za 2014 rok

Po 7 latach kryzysu, mimo braku stabilności w Europie zarówno pomiędzy krajami jak również segmentami łodzi, sytuacja przemysłu jachtowego w Europie powoli ulega poprawie. Mamy nadzieje, iż rok 2015 będzie potwierdzeniem pozytywnych sygnałów. Zakończone niedawno targi Boot Düsseldorf 2015 są tego potwierdzeniem.

 

Po pięciu latach starań, Bruksela uznała European Boating Industry za głos przemysłu jachtowego, tym samym EBI stało się moralnie i merytorycznie odpowiedzialne za organizację i działanie tego sektora gospodarki na poziomie Unii Europejskiej. Jest to niezwykle ważne ponieważ zwiększa wpływ EBI na kształtowanie prawodawstwa UE w zakresie naszej branży oraz branż powiązanych. Stajemy się przez to pożądanym partnerem dla innych stowarzyszeń gospodarczych oraz cennym sojusznikiem w realizacji projektów ogólnogospodarczych lub istotnych dla innych branż pokrewnych. Jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę z rosnącej ilości zadań i obowiązków stawianych przed stowarzyszeniem oraz rosnącej odpowiedzialności za kondycję całej branży oraz jej postrzeganie w Europie i na świecie.

W niniejszym sprawozdaniu staramy się zaprezentować osiągnięcia minionego (2014) roku, a także podsumować zmiany jakie nastąpiły w przeciągu ostatnich miesięcy.

 

1   Z życia Stowarzyszenia

Przede wszystkim chcemy podziękować Panu Jean-Pierre Goudant, Wiceprezesowi FIN, za pierwsze miesiące pełnienia funkcji wiceprezesa oraz skarbnika. Dziękujemy Jean-Pierre, za zaangażowanie w pracę stowarzyszenia. Jednocześnie, wyrażamy wdzięczność poprzednikowi Panu Yves Lyon-Caen za zaangażowanie i wiedzę, którą służył stowarzyszeniu przez ostatnie 5 lat działalności. Yves został Prezesem FIN w kwietniu 2014 i zadecydował, iż nie będzie się angażował w działalność obu stowarzyszeń jednocześnie.

Rola naszego stowarzyszenia spotyka się z coraz większym uznaniem w Brukseli w związku z czym instytucje UE coraz częściej proszą nas o opinie. W 2014 roku EBI było regularnie zapraszane do udziału w wydarzeniach, organizowanych przez Komisję Europejską oraz Przewodniczącego UE. Należy podziękować tym wszystkim kolegom, którzy znaleźli czas aby reprezentować nas podczas owych wydarzeń. Nasze stowarzyszenie jest regularnie zapraszane do współpracy również przez inne organizacje, co jest kolejnym sygnałem naszej pozytywnej obecności i roli w Brukseli. W 2014 roku kontynuowaliśmy współpracę ze światowym stowarzyszeniem MYBA reprezentującym brokerów superjachtów w zakresie spraw podatkowych.

Komisja UE rozpoczęła badanie konkurencyjności naszego sektora w celu zidentyfikowania obszarów, które można wspomóc za poziomie UE by uwolnić potencjał rozwoju branży. Zespół w Brukseli spotkał się z wieloma konsultantami, a z większością ze stowarzyszeń krajowych będzie się kontaktował w najbliższej przyszłości.

Jednocześnie podejście do spraw UE zmieniło się z podejścia opartego na temacie (z listy poniżej) na podejście oparte na celu określonym przez naszą branżę oraz zdefiniowanie nowych map drogowych. Plany działań zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2014 roku i określają cele na lata 2014-2020 , dla których szczegółowe plany działań zostaną przyjete w przyszłości. Kontynuujemy również organizacje okresowych spotkań z 8 Europejskimi firmami szkutniczymi, mianowicie: Azimut-Benetti, Bavaria Yachts, Bénéteau Group, Hanse Group, Ferretti Group, Princess Yachts, Sanlorenzo and Sunseeker International. Trzy spotkania z tak zwaną „grupą szkutników” miały miejsce w 2014 roku podczas których firmy miały możliwość wymiany doświadczeń, opinii w kontekście drogi rozwoju przemysłu, strategii i pracy.

 

2   Sprawy UE

Prace Sekretariatu obejmują zagadnienia techniczne i kwestie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, nawigacji, badań i rozwoju, turystyki i polityki gospodarczej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za dotychczasowe członkostwo i pracę w naszym zespole w Brukseli, Paniom: Mirnie Cieniewicz i Ewie Tomczuk, które realizują nasze pomysły.

2A. Kwestie techniczne i bezpieczeństwa

Priorytetem w 2014 roku, była kampania informacyjna na temat zmian wprowadzonych do sektora po opublikowaniu Dyrektywy o Łodziach Rekreacyjnych 2013/53/EU. Nowa Dyrektywa weszła w życie w styczniu 2014 roku, a od 18 czerwca 2016 roku nowe produkty będą musiały być zgodne z nowymi zasadami. Przedsiębiorstwa będą miały jeden rok przejściowy do 18 stycznia 2017 roku na sprzedaż istniejących zapasów.

Dla Stowarzyszenia ważne było, aby nowe przepisy były bardziej dostępne i zrozumiale dla wszystkich członków. Wychodząc temu naprzeciw wraz ICOMIA , opracowaliśmy przewodnik po Unijnej Dyrektywie Łodzi Rekreacyjnych w wersji pdf i jako App na iPad. Przewodnik został oficjalnie wydany 2 miesiące temu na METS w Amsterdamie, 19 Listopada 2014 roku. Cieszymy się widząc, iż kilku członków zaopatrzyło się w przetłumaczoną wersję przewodnika i zachęcają innych do tego samego. Liczymy również na Państwa pomoc w rozpowszechnieniu informacji o tym zasobie wśród współpracujących z Państwem producentów, importerów i dystrybutorów. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.europeanboatingindustry.eu/appsite

Dzięki współpracy z FIN i AFNOR, standardy ISO stosowane jako normy sharmonizowane dla RCD będą dostępne w języku angielskim na CD-Rom w przystępnej cenie (patrz FIN sklep internetowy http://www.fin.fr ).

Jednocześnie EBI nadal promuje korzyści płynące z międzynarodowej normalizacji (vs przepisów krajowych) aby osiągnąć jednakowe standardy na całym świecie.

Innymi problemami technicznymi, którymi zajmowaliśmy się w 2014 roku były:

- Dyrektywa w sprawie środków ochrony indywidualnej;

- Dyrektywa dot. kontroli przyczep (okresowe badanie techniczne przyczep dopuszczonych do ruchu drogowego);

- Zasady bezpieczeństwa statków pasażerskich.

Od marca 2014 roku zobowiązani jesteśmy do stosowania następujących środków ochrony indywidualnej: (kamizelek ratunkowych, kamizelek asekuracyjnych i sprzętu do nurkowania). Sekretariat współpracował i nadal kontynuuje prace z brytyjskim konserwatystą, sprawozdawcą w Parlamencie Europejskim- Vickym Fordem w celu uzyskania pełnej wiedzy na ten temat oraz szczegółowego przeglądu całego sektora naszej branży.

Otrzymując propozycję opracowania wytycznych dot. badań technicznych przyczep dopuszczonych do ruchu byliśmy zadowoleni z faktu, iż bliska współpraca z Radą i Parlamentem Europejskim przyniosła wymierne efekty. Nowa Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w maju 2014 roku nie obejmuje jednak swoim zakresem lżejszych przyczep (znanych jako kategoria O2 o wadze od 750 kg do 3.5 tony) powszechnie używanych do przewozu łodzi. W ciągu 5 lat od wejścia w życie w/w przepisów Komisja Europejska przedstawi sprawozdanie na temat ewentualnego włączenia lekkich przyczep i lekkich motocykli do Dyrektywy UE.

Od roku 2012, a nawet jeszcze wcześniej od czasu wypadku Costa Concordia, Komisja Europejska zastanawia się nad zmianą ustawodawstwa w kwestii bezpieczeństwa statków pasażerskich. Pod koniec 2014 roku EBI zostało poproszone o wyrażenie opinii i udzielenie informacji dot. małych statków pasażerskich, które są budowane przez kilku naszych członków obok produkcji łodzi rekreacyjnych.

Należy podkreślić, iż rok 2014 był rokiem owocnej współpracy EBI z ICOMIA zarówno w temacie przewodnika do znowelizowanej dyrektywy RCD, jak i w wielu innych kwestiach także.

2B. Środowisko

Od października 2013 roku, EBI bierze udział w unijnym projekcie BOAT DIGEST dotyczącym problemu utylizacji łodzi i jachtów, który zakończy się we wrześniu 2015. Wyniki projektu, który ma na celu poprawę praktyk demontażu statków i jachtów w Europie oraz zwiększenie świadomości wśród profesjonalistów jak i użytkowników, zostaną zaprezentowane podczas końcowej konferencji w tym roku w Brukseli. Więcej informacji o projekcie zamieszczono na stronie http://www.boatdigest.eu

Temat demontażu i utylizacji łodzi był poruszany podczas drugiej Międzynarodowej Konferencji, którą zorganizowaliśmy z Messe Düsseldorf w styczniu 2014, z udziałem ponad 80 przedstawicieli branży oraz administracji państwowych i instytucji ochrony środowiska.

Innym tematem, który budził nasze obawy w 2014 był projekt regulacji UE w sprawie emisji CO2 z łodzi. Debata polityczna nad owym tematem trwała ponad rok w której EBI we współpracy w ICOMIA, SYBAss i MYBA reprezentowały sektor jachtowy. Cieszymy się, iż zmiany na które kładliśmy nacisk zostały zapisane w aktach prawnych. Na szczeblu IMO, monitorowaliśmy i zalecaliśmy (z ICOMIA i SYBAss) zajęcie stanowiska w trakcie europejskiego głosowania podczas IMO MARPOL Annex VI Tier III dotyczącej emisji tlenku azotu, w efekcie czego udało się doprowadzić do 5-letniej karencji w tym zakresie w sektorze superjachtów.

2C. Nawigacja/Żegluga

We wrześniu 2014 roku, EBI wraz z trojgiem naszych członków (APL, BVWW i FIN), przystąpiło do udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków UE, znanym pod nazwą TCC-SCV (TRECVET podstawa programowa dla małych statków handlowych). Projekt skupił 10 partnerów z 9 państw, działania w/w projektu obejmą 6 krajowych kwalifikacji zawodowych dla kapitanów. Zebrane informacje posłużą wspieraniu administracji morskiej w Czechach i Rumunii, gdzie trwają prace nad regulacjami prawnymi dot. wykonywania w/w zawodu. Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie http://www.tcc-scv.eu

2D. Turystyka

W lutym 2014 Komisja Europejska przyjęła Europejską Strategię w kwestii turystyki morskiej i przybrzeżnej, która obejmuje kilka naszych propozycji: kwalifikacje zawodowe na kapitana, wymogi bezpieczeństwa dla czarteru jachtów, badanie innowacyjności w żeglarstwie itp. W kwietniu Komisja Europejska zaprosiła EBI na spotkanie z Komitetem Wykonawczym w celu przedyskutowania szczegółów wdrażania i rozwijania w/w propozycji.

Temat turystyki morskiej i przybrzeżnej znalazł się w kompetencjach UE dzięki traktatowi lizbońskiemu, z uwagi na świeżość tematu EBI musi zajmować kluczową pozycję w debatach UE.

W maju 2014 roku, zostaliśmy zaproszeni przez UE Prezydencję Grecji i Komisję Europejską do wystąpienia podczas konferencji wyższego szczebla dot. turystyki morskiej w Atenach. Prezes EBI Robert Marx miał wówczas możliwość przedstawienia naszych poglądów i opinii na temat środków niezbędnych do rozwoju turystyki morskiej w Europie.

Nasz Vice-Prezes Piero Formenti był kluczowym mówcą podczas Konferencji Morskiej Planowania Przestrzennego (Maritime Spatial Planning Conference) w Wenecji w listopadzie 2014 roku gdzie omówione zostały wyzwania stojące przed naszym sektorem z niedawno mianowanym Komisarzem UE ds. Środowiska i Gospodarki Morskiej, Panem Karmenu Vella.

Panie Mirna Cieniewicz oraz Ewa Tomczuk również zabierały głos podczas zorganizowanych w Brukseli spotkań dot. turystyki.

2E. Działalność & Handel

W 2014 roku kontynuowaliśmy prace nad najważniejszymi dla nas kwestiami biznesowymi, mianowicie nad handlem, a dokładniej nad ułatwieniem dostępu do rynku i eksportu europejskim przedsiębiorstwom. Biuro Brukseli zwiększyło częstotliwość spotkań roboczych z urzędnikami UE, w celu podkreślenia wagi problemu z jakim spotykają się przedsiębiorstwa europejskie trudniące się eksportem w szczególności na terytorium Rosji, Chin i Brazyli/Mercosur. Mimo powolnego postępu w negocjacjach pomiędzy UE, a USA dot. Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu & Inwestycji (TTIP), EBI utrzymało bliskie kontakty ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, NMMA

W kwestii dot. eksportu do Chin, EBI przeprowadziło ankiety wśród swoich członków i przedłożyło dokumenty podkreślające problematykę z jaką spotykają się europejskie przedsiębiorstwa eksportujące w kierunku Chin. Komisja Europejska zaproponowała gospodarzom spotkanie w Pekinie w celu szczegółowego omówienia w/w kwestii i rozpoczęcia dialogu z władzami chińskimi. Prace będą kontynuowane w 2015 roku.

W marcu 2014 roku, Sekretarz Generalny wraz z UCINA został zaproszony do Moskwy na rosyjskie targi Boat Show w celu zaprezentowania unijnych aktów prawnych ustanowionych dla sektora żeglarskiego. Pomimo zapewnień strony rosyjskiej (odpowiednika EBI) o współpracy, relacje pomiędzy UE, a Rosją pogorszyły się z uwagi na rosnące napięcia na Ukrainie. Pogarszająca się sytuacja polityczna pomiędzy wspomnianymi państwami wpłynęła na wstrzymanie współpracy pomiędzy UE, a Rosją.

2F. Badania, rozwój i innowacje

Regularnie, za pośrednictwem biuletynu/newslettera rozsyłaliśmy naszym członkom aktualizację dotyczące możliwości finansowania. Podczas spotkań EBI, które odbyły się w kwietniu i czerwcu 2014 roku, urzędnicy UE omówili programy i możliwości finansowania prowadzone przez Komisję Europejską. Poproszono nas o rozpowszechnienie tych informacji wśród swoich członków, dotyczyły one następujących programów: Horizon 2020 (innowacje, badania & rozwój), COSME (finansowanie, innowacje), LIFE+ (środowisko), czy Erasmus+ (szkolenia zawodowe, edukacja).

 

3.  Komunikacja

Nasza strona internetowa jest głównym punktem odniesienia/kanałem informacji dla wszystkich którzy prowadzą badania nad przemysłem jachtowym z perspektywy UE. Stanowi główne źródło informacji również dla decydentów UE, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat w/w sektora. Sekretariat EBI stale ją doskonali, w związku z czym jesteśmy wdzięczni za wszelkie opnie, pomysły, sugestie. Kolejnym narzędziem komunikacji EBI jest comiesięczny biuletyn wysyłany w formie elektronicznej do coraz większego grona zainteresowanych. Ponadto EBI co miesiąc publikuje zestawienia/raporty dotyczące europejskiego biznesu żeglarskiego w branżowym magazynie brytyjskim w nakładzie ok. 5500 egzemplarzy.

Biorąc pod uwagę aktywność w mediach socjalnych EBI prowadzi konto na Twitter co ułatwia nam komunikacje z większym gronem decydentów unijnych, mediami, a także wszystkimi zainteresowanymi sektorem. Wykorzystywanie cyfrowych kanałów komunikacji okazało się sukcesem. Zyskujemy większe grono zwolenników (prawie 550 – przyrost o 200 w stosunku do roku ubiegłego), w tym również urzędników UE tj. Komisarz UE ds. Środowiska i Gospodarki Morskiej. Na Twitterze można śledzić nas jako @EuroBoatingInd. Jesteśmy również aktywni na platformie LinkedIn, gdzie możesz śledzić nas na stronie https://www.linkedin.com/company/european-boating-industry

 

4. Imprezy i Spotkania

W 2014, EBI odbyło 2 posiedzenia Walnego Zgromadzenia, 4 Rady i 3 Komitety Wykonawcze. Oprócz spotkań statutowych Sekretariat regularnie uczestniczył w spotkaniach i konferencjach w Brukseli na zewnątrz. Od 2013, EBI organizuje wspólnie z Messe Düsseldorf międzynarodową konferencję, która każdego roku odbywa się tego samego dnia tygodnia, a mianowicie w środę. Z roku na rok cieszy się coraz większym sukcesem.

Rada nadzorcza EBI pozytywnie ocenia działalność stowarzyszenia w 2014 roku. Znaczenie Stowarzyszenia w Brukseli stale rośnie. EBI może rozwijać się jeszcze szybciej poprzez wzrost liczby członków. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy pamiętać o tym, iż każdy z członków przyczynia się do poprawy efektywności pracy stowarzyszenia.

 

 

Sprawozdanie wykonano na podstawie wystąpienia Prezesa EBI Roberta Marxa podczas walnego zebrania w trakcie targów Boot Dusseldorf, 22 stycznia 2015.

Piotr Jasionowski – Członek Rady Nadzorczej EBI z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - POLBOAT

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter