Informacja nt. działalności EBI w roku 2012.

 

Szanowni Koledzy i Koleżanki.

Przez ostatnie 12 miesięcy, EBI skupiło sie na kontynuowaniu dotychczasowej polityki, realizując pięć kluczowych założeń z kwietnia 2010 roku. Od chwili powstania naszej organizacji w roku 2009 zyskaliśmy status doradczy na poziomie unijnym, umożliwiający nam reprezentowanie przemysłu jachtowego w Europie. Udało nam się zainteresować naszą działalnością unijne instytucje i osoby mające realny wpływ na podejmowane decyzje; jesteśmy proszeni o ocenę i opinię na temat analizowanych spraw oraz współuczestniczymy w kluczowych działaniach i wydarzeniach. Stanowimy zatem bezsprzecznie silną organizację, a dzięki nam dostrzega się wartość całego sektora jachtowego. W dalszym ciągu zajmujemy się pięcioma głównymi kwestiami związanymi Unią Europejską, rozbudowując sieć kontaktów mających na celu poszerzenie wiedzy o naszej branży i jej problematyce. Nawiązana współpraca otwiera przed nami nowe możliwości, a nasza organizacja ma szansę angażować się w projekty finansowane przez Unię. Wszystko to czynimy przy pomocy skromnych środków, możemy być więc podwójnie dumni z dotychczasowych osiągnięć.

 


1. Sprawy Unijne
Nasz Sekretariat zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i technicznymi, związanymi ze środowiskiem, nawigacją, badaniami i rozwojem, turystyką i polityką biznesową. Działania te są jednocześnie reaktywne i pro-aktywne – regularnie spotykamy się z politykami i przekazujemy im wyniki naszych analiz dotyczących branży jachtowej i wpływu polityki unijnej na nasz sektor. W tym miejscu pragniemy kolejny raz podziękować naszym członkom za ich wkład w zakresie informacyjnym. Tylko dzięki temu możliwe jest prowadzenie efektywnego lobbingu, odzwierciedlającego realia branży i działającego na jej korzyść.

Najważniejszą kwestią w dziedzinie bezpieczeństwa i techniki pozostaje rewizja dyrektywy RCD – recreational crafts design. Pomimo propozycji opublikowanej przez Komisję Europejską w lipcu 2011 roku, sprawa posuwa się bardzo wolno. Ściśle współpracujemy z Parlamentem i Radą Europejską celem upewnienia się, że do propozycji nie zostaną wniesione żadne poprawki, które mogłyby wpłynąć negatywnie na cały sektor. Co więcej, jakkolwiek Komicja Europejska odmówiła rozważenia ewentualnej aktualizacji kategorii jachtowych, Parlament Europejski postanowił podjąć działania w tym zakresie i zaproponował zrównanie obecnie obowiązujących definicji ze standardami międzynarodowymi będącymi w użyciu przez ostatnich 10 lat. Można mieć nadzieję, że przy nieustających naciskach ze strony przemysłu jachtowego, jego klientów i partnerów, nowa dyrektywa zostanie przyjęta w pierwszej połowie 2013 roku przez Unię pod irlandzkim przewodnictwem.

Sekretariat jest również aktywnie zaangażowany w działania rewizyjne dotyczące dyrektywy o sprzęcie ochrony osobistej, w tym kamizelki ratunkowe, asekuracyjne i sprzęt do nurkowania; oczekujemy, że Komisja opublikuje swój projekt na początku 2013 roku. Inną kwestią przez nas dostrzeżoną jest rewizja dyrektywy o statkach pasażerskich. W nadchodzących miesiącach skupimy się na tym temacie, bowiem nowy projekt ma szansę objąć również jednostki poniżej 24 metrów długości, nie tylko stalowe (ale i z kompozytów FRP oraz aluminium). W imieniu Sekretariatu, pragnę podziękować wszystkim Państwu za podzielenie się swoją wiedzą w tym zakresie. Otrzymane od Państwa statystyki przekazaliśmy Komisji, umożliwiając tym samym opracowanie najlepszego merytorycznie projektu. Należy w tym miejscu wspomnieć jeszcze o niedawnej propozycji dotyczącej okresowych przeglądów przyczep. Sekretariat bardzo szybko rozpoczął prace nad tą kwestią wspólnie z Parlamentem i Radą Europejską; mamy nadzieję, że uda się usunąć z przepisów małe przyczepy.

Głównym tematem roku 2012 w zakresie środowiska był kres życia łodzi. W odpowiedzi na  publikację Komisji Europejskiej, przesłaliśmy Komisji swój komentarz. Obecnie brak jest zapowiedzi przepisów regulujących te kwestię, co witamy z ulgą. Innym ważnym tematem pozostaje rewizja unijnych zasad w zakresie urządzeń portowych. W 2012 roku nastąpił niewielki postęp w tej sprawie, ale sama propozycja spodziewana jest na początku 2013 roku.

Jeśli chodzi o badania i rozwój, nasi członkowie są regularnie powiadamiani o różnorakich możliwościach dofinansowania za pośrednictwem naszego newslettera. Choć, jak dotąd, zainteresowanie nimi jest znikome, Sekretariat będzie w dalszym ciągu informował Państwa w tym zakresie. Jako organizacja, mamy również możliwość uczestniczenia w takich projektach, jednak, póki co, nie uzyskaliśmy informacji dotyczących ich finansowania.

Na polu turystyki, European Boating Industry przesłała w 2012 roku swoje stanowisko w ramach komentarza do konsultacji dotyczących turystyki morskiej i przybrzeżnej. Wyniki konsultacji zostaną wzięte pod uwagę podczas formułowania strategii komunikacji, identyfikowania wyzwań i możliwości w ramach przemysłu jachtowego i turystyki przybrzeżnej. Turystyka morska i przybrzeżna będą też stanowiły kluczową kwestię podczas tegorocznych Dni Morza na Malcie w maju. Jesteśmy zaangażowani w przygotowanie tego wydarzenia i zapraszamy wszystkich, którzy zechcieliby do nas dołączyć.

Zgodnie z żądaniem Komisji z 2011 roku, najważniejszą kwestią biznesową jest handel. Dzięki bezcennej pomocy ze strony krajowych izb i ich partnerów, Sekretariat opracował stanowisko przedstawione następnie Komisji Europejskiej, podkreślające problemy europejskich przedsiębiorstw związane z eksportem do takich krajów, jak Brazylia, Chiny i USA. Ponadto, nasz Sekretarz Generalny - Mirna Cieniewicz, wzięła udział w pierwszej ‘Misji Wzrostu’ do Brazylii i Urugwaju, organizowanej przez Komisję Europejską. Delegacja składała się z 30 osób z różnych gałęzi sektora przemysłowego pod przewodnictwem pana Daniela Calleja Crespo, Dyrektora Generalnego DG Enterprise and Industry; udało się zebrać ogromną ilość informacji i kontaktów w zakresie inwestycji, motywacji i prowadzonej działalności w Ameryce Południowej. Od tego czasu, jesteśmy wielokrotnie zapraszani do wzięcia udziału w podobnych misjach, o czym na bieżąco będzie Państwa informował Sekretariat.

Najistotniejszą kwestią dotyczącą spraw unijnych jest nasze zaangażowanie w formułowanie przyszłych opinii w ramach Komitetu Unijnego ds. Społeczno-Ekonomicznych, w zakresie wpływu kryzysu na europejski sektor jachtowy. W październiku 2012 roku w Genui odbyło się publiczne wystąpienie na ten temat, któremu przysłuchiwali się nie tylko partnerzy i klienci branży, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i instytucje unijne, lecz także prasa włoska i międzynarodowe media branżowe, jak IBI czy European Boatbuilder. Stefano Pagani z UCINA oraz Mirna Cieniewicz zostali zaproszeni w charakterze raportujących ekspertów i konsultantów; ściśle współpracowali z organizatorami nad treścią wystąpienia. Żywimy nadzieję, że ta opinia, która ma szansę zostać przyjęta w lutym 2013 roku sprawi, iż Komisja Europejska zechce zająć się problematyką poruszoną w wystąpieniu, co wywrze pozytywny wpływ na nasz przemysł i rozwój niezbędnych inicjatyw i polityki.


2. Komunikacja
Pora na kilka słów o komunikacji. W 2012 roku, Sekretariat wdrożył nową strategie komunikacyjną, bazującą na sukcesie dotychczasowych działań w tym zakresie w latach ubiegłych. Nowa strategia objęła zmianę strony internetowej, w tym uruchomienie nowej strony startowej i wersji mobilnej, ujęcie zwiększonej ilości informacji w zakresie prac unijnych oraz regularne aktualizacje w sekcji wiadomości. Nasza strona internetowa jest pierwszym punktem informacyjnym dla osób poszukujących tematyki z branży jachtowej z perspektywy UE, zawłaszcza dla polityków unijnych pragnących dowiedzieć się więcej o naszym przemyśle. Opracowaliśmy także nowy informator obejmujący nasze osiągnięcia w 2011 roku. To przydatne źródło informacji mogące pomóc w korzystnym zaprezentowaniu naszej organizacji. Dwa nowe działania komunikacyjne w roku ubiegłym objęły regularne publikacje dotyczące spraw unijnych w „Boating Business”, brytyjskim miesięczniku branżowym w nakładzie ok. 5,5 tysiąca egzemplarzy; utworzyliśmy również konto European Boating Industry na Twitterze. Tym samym, dołączyliśmy do wielu unijnych polityków, przedstawicieli mediów i partnerów naszego sektora korzystających z cyfrowych kanałów komunikacji z pozytywnym rezultatem. Codziennie przybywa nam obserwatorów (obecnie mamy ich ponad 170); generujemy dyskusje i informujemy na bieżąco o tym, co się dzieje w Brukseli i w samej branży. Na stronie naszej organizacji znajdziecie Państwo wskazówki, jak można nas śledzić na Twitterze. Warto jeszcze wspomnieć, że zwiększyliśmy częstotliwość publikowania naszego newslettera i obecnie wydajemy go co miesiąc. Zachęcamy do przesyłania nam wszelkich ciekawych informacji, które warto ująć w naszej publikacji.

European Boating Industry jest również autorem krótkiego poradnika wyjaśniającego zawiłości unijnej dyrektywy jachtowej dla importerów i dystrybutorów jednostek pływających. Na kilku stronach zawarliśmy wszystkie ważne informacje dotyczące dokumentacji i oznaczeń wymaganych dla łodzi lub silników, by pozostawały zgodne z ww. dyrektywą. Poradnik jest dostępny na naszej stronie i zachęcamy naszych członków do jego dystrybucji we własnych organizacjach. Zaktualizujemy zawarte w nim informacje, kiedy tylko zmiany w dyrektywie zostaną przyjęte.

3. Wydarzenia i spotkania
Wydarzenia i spotkania pozostają ściśle związane z naszymi działaniami w zakresie komunikacji. Sekretariat regularnie uczestniczy w spotkaniach i konferencjach w Brukseli, a omówienie każdego takiego wydarzenia trwałoby tyle, co całe moje dzisiejsze przemówienie. Pragnę jednak wyróżnić kilka najważniejszych spotkań, w których uczestniczyło również wielu z Państwa.

Styczeń 2012 – Delegacja UE na Boot Düsseldorf
W styczniu wyruszaliśmy z delegacją UE, by odwiedzić Boot Düsseldorf. Delegacji przewodniczył członek parlamentu brytyjskiego, Malcolm Harbour, obecnie przewodniczący prac rewizyjnych w zakresie dyrektywy jachtowej w unijnym Parlamencie. Towarzyszyli mu doradcy unijni z Parlamentu EU oraz czołowi reprezentanci Komisji Europejskiej. Wizyta umożliwiła spotkanie europejskimi producentami łodzi i przedstawicielami biznesu w celu omówienia przyszłych zmian w sektorze związanych z wprowadzeniem nowych przepisów w nadchodzących latach.

Czerwiec 2012 – Spotkanie z urugwajskim Ministrem Przemysłu, Przemysłu Energetycznego i Wydobywczego
W czerwcu, w następstwie wspomnianej wcześniej „Misji Wzrostu” do Brazylii i Urugwaju, spotkaliśmy się z Ministrem Przemysłu, Przemysłu Energetycznego i Wydobywczego  Urugwaju, panem Roberto Kreimermanem w trakcie jego wizyty w Paryżu, a także z Jego Ekscelencją Omarem Mesa, Ambasadorem Urugwaju, w obecności pani Mirny Cieniewicz i pana Jean-Françoise Fountaine, Przewodniczącego FIN. Spotkanie poświęcone było możliwościom współpracy przedsiębiorstw europejskich i urugwajskich w branży jachtowej. Urugwaj opracował szczegółowy plan rozwoju sektora jachtowego i turystyki przybrzeżnej w tak popularnych miejscach, jak Punta del Este, La Paloma czy Colonia. Strategia obejmuje budowę nowych marin i rozbudowę istniejących portów rekreacyjnych. Więcej informacji uzyskacie Państwo w Sekretariacie.

Lipiec 2012 – Konferencja InnoNauTICS
Tuż przed letnią przerwą, Sekretariat zorganizował konferencję w ramach brukselskiego projektu InnoNauTICS. Na konferencji przedstawiono wyniki badań projektu, finansowanego ze środków unijnych, którego celem była budowa platformy internetowej stanowiącej bazę informacyjną o turystyce jachtowej w obszarze wysp Morza Śródziemnego. W ramach projektu opracowano także materiały szkoleniowe, turystyczne i serwis pomocy.

Październik 2012 – Publiczne wystąpienie Komitetu ds. Społeczno Ekonomicznych EU w Genui
Spotkanie zatytułowane „Przemysł jachtowy: restrukturyzacja przyspieszona kryzysem” zgromadziło różnych partnerów branży i miało na celu zgromadzenie wiedzy o problemach, z którymi boryka się obecnie sektor jachtowy. Głos zabrało wiele ważnych osobistości, w tym nasz wiceprezydent i skarbnik, Alan Morgan oraz Piero Formenti i Anton Francesco Albertoni z UCINA, i pani Carla Demaria, dyrektor wykonawczy Monte Carlo Yachts. Członek Parlamentu Europejskiego, pan Malcolm Harbour przesłał materiał filmowy, dokumentując swoje wsparcie dla naszego sektora. Film można obejrzeć na naszym kanale YouTube. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, a także zainteresowaniem ze strony mediów branżowych we Włoszech i na świecie. Debaty miały na celu przedstawienie faktów na temat naszej branży w związku z opinią opracowywana aktualnie przez Komitet.


Należy również wspomnieć, że w 2012 roku odbyło się kilka spotkań naszej organizacji, w tym dwa Walne Zgromadzenia; pierwsze miało miejsce na Boot Düsseldorf w styczniu, a drugie w maju, w Hamburgu. Rada spotkała się trzykrotnie w styczniu, maju i wrześniu, nie odbyło się natomiast żadne spotkanie  Komitetu Wykonawczego.

Piotr Jasionowski
Członek Rady EBI

 
 

Złoty Sponsor

 

Partner Medialny

 

KONTAKT

STADION NARODOWY
al.ks.J.Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
Tel: +48 735 45 22 33
NIP: 525-23-81-085
email: office@polboat.eu

© Copyright 2011-2016 - All rights reserved
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych

facebook twitter